Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

 

zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada při SOU Liběchov má v současné době 3 členy 

     Mgr. Anna Martina Šťastná           předseda, zástupce pedagogů

     Oskar Blažek                                za Středočeský kraj (zřizovatel)

     Karel Sloup                                  zástupce rodičů a žáků