Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Podpora soc.znevýhodněných romských žáků

Vyhlášení programu

„Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2018“

1) V tomto programu jsou poskytovány dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „právnická osoba“) na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže (dále jen „žák").

2)  Podmínky pro podání žádosti žáka, studenta:

 a)  je sociálně znevýhodněný podle Čl. III tohoto programu,

b)  se vzdělává v denní formě vzdělávání, dle § 25 zákon č. 561/2004 Sb.,

c)  nedosáhl ještě 27 let věku, 

d)  není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy,

e)  v předešlém ukončeném pololetí školního roku nebylo jeho chování hodnoceno sníženou známkou z chování,

f) není proti němu vedeno trestní ani přestupkové řízení

g) doložil, buď on sám, nebo jeho zákonný zástupce, čestné prohlášení, že je příslušníkem romské komunity

 

- Žádosti k vyzvednutí  u paní Rokošové

- Vyplněné a podepsané žádosti odevzdat  do 20.6.2018

 

Ke stažení:

Obsah podpory

Žádost

Přílohy podávané se žádostí:

Čestné prohlášení  - nezletilý žák

Čestné prohlášení - zletilý žák

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení o příjmech

 

 

TOPlist