Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci vedení dokumentace školy viz. níže.  Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS zndw8ah, emailem na adrese info@soulibechov.cz nebo poštou na adrese Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230, Boží Voda 230, 277 21 Liběchov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Kristýna Fajglová, tel. č. 315 697 020, email: kristyna.fajglova@soulibechov.cz.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

 

V Liběchově dne 25.05.2018

 

 

Ing. Faltejsek Vít

ředitel školy

V souladu s účinností nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů Vás tímto upozorňujeme, že veškeré akce školy fotograficky dokumentujeme. Podpisem souhlasu s účastí na těchto akcích automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu a sociálních sítích.

V Liběchově dne 25.05.2018

Ing. Faltejsek Vít

ředitel školy

TOPlist