Návštěvnost:   |   Mapa stránek

Střední odborné učiliště‚ Liběchov‚ Boží Voda 230‚ IČ 00069540

Provoz školy- KORONAVIRUS

Provoz SOU Liběchov - Důležité informace. Čtěte celé.

 

Informace pro žáky končících ročníků

11.5.2020 zahájení konzultací k ZZK žáků končících ročníků

Konzultační doba 7.30 – 12.45 hod.

Termíny konzultací

  • teorie 11,13,15,18,20,22,25,27,29.5.2020
  • praxe 12,14,19,21,26,28.5.2020

Prostory konzultací 

  • 3O,3C – učebna dílny a školní dílny
  • 3B,3D – učebna 32, učebny praktického výcviku, skleníky a zahrada školy
  • 3K – učebna 53 a učebna praktického výcviku

Účast všech žáků končících ročníků je povinná

Od 1.6.2020  průběh závěrečných zkoušek dle platného nařízení.

Slavnostní ukončení studia neproběhne, vysvědčení a výuční listy budou žákům vydány v den poslední části závěrečné zkoušky.

Informace pro žáky prvních a druhých ročníků

Od 27.4.2020 pokračování výcviku v autoškole žáků třídy 2O, popřípadě dokončení u žáků třídy 3O

Od 1.6.2020 zahájení výcviku ve svářečském kurzu žáků třídy 2O, kurz potrvá do 19.6.2020. Upozorňuji žáky na uhrazení finanční zálohy do 27.5.2020- číslo účtu:  9135171/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka)

Od 1.6. do 30.6 bude probíhat praktický výcvik prvních a druhých ročníků v prostorách školy po skupinách takto :

  1. skupina 1.6 -5.6 a 15.6 -19.6  složení skupiny – žáci tříd 1B,1O,1D,1K - bez ubytovaných na domově mládeže
  2. skupina 8.6 – 12.6 a 22.6 – 26.6 složení skupiny – žáci tříd 2B,1C,2D,2K,1KA a žáci z první skupiny ubytovaní na domově mládeže

 

29.6 – 30.6 komisionální přezkoušení žáků prvních a druhých ročníků s hodnocením na konci prvního pololetí známkou 5 nebo nebyli klasifikováni.

 

Žáci 1. a 2. ročníků při nástupu do školy v měsíci červnu předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení). Bez podepsaného prohlášení nebude žák vpuštěn do prostor školy. Zletilý žák podepíše prohlášení sám, za nezletilého žáka podepíše prohlášení zákonný zástupce.

 

 

Provoz Domova mládeže při SOU Liběchov

7. 6. 2020 - 12. 6. 2020

21. 6. 2020 - 26. 6. 2020

 

Provoz školního bufetu                            Provoz školní jídelny

 11. 5. 2020 - 30.6. 2020                             8. 6. 2020 - 12. 6. 2020

                                                                    22. 6. 2020 - 26. 6. 2020

_____________________________________________________________________________________________________

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

 

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

 četbu související se zadanými úkoly;

 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

 zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

_________________________________________________________________________

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL A KONZERVATOŘÍ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V KONZERVATOŘI V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

S ostatními opatřeními budou žáci seznámeni v den nástupu do školy.

Žáci 1. a 2. ročníků při nástupu do školy v měsíci červnu předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ke stažení)

 

V budově školy

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat jednotlivé skupiny žáků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.3

 Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

 Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.

 Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.

 

Ve třídě

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria v konzervatořích. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, nebo absolutorium.

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.4

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DOMOVŮ MLÁDEŽE A INTERNÁTŮ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 Pravidla provozu pro domovy mládeže a internáty

 Vstup do domova mládeže a internátu (dále jen „domova mládeže“) je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám. Všichni žáci i zaměstnanci domova mládeže nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák musí mít dostatek roušek dle doporučení epidemiologů (minimálně 2 roušky na den) a starat se o jejich čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky.

 Ve výjimečných případech domov mládeže žákovi roušku může poskytnout, není však jeho povinností ji zajistit.

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.

 Společné přesuny žáků je nutné organizovat tak, aby byl minimalizován kontakt jak mezi ubytovanými žáky, tak jednotlivci včetně zaměstnanců domova mládeže.

 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 Společenské místnosti se nedoporučuje po dobu platnosti epidemiologických opatření používat.

 Ředitel domova mládeže vyčlení prostor, který bude určený pro desinfekci použitých roušek a umístí na viditelné místo návod, jak postupovat při desinfekci (vyvařování) použitých roušek.

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány vychovatelům i na pokoje.  Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.

 

Pokoje

 Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.

 Každý pokoj bude vybaven nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem pro bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky. Pokud je pokoj vybaven umyvadlem s pitnou vodou, bude zde u tekuté mýdlo v dávkovací nádobě.

 Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.

 Žák neprodleně vždy po přezutí použije dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 Pro ubytované bude připraven časový rozpis pro používání společných sprch, pokud nejsou součástí pokojů. Rozpis bude nastaven tak, aby nedocházelo k shromažďování ubytovaných žáků a byla dodržována epidemiologická opatření.

 

Rámcová pravidla pro stravování

 Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:

• Vydávání snídaní/obědů/večeří při zajištění níže uvedených pravidel.

• Studené balíčky při zajištění pravidel konzumace.

• Po dohodě vedení domova mládeže s rodiči nebo zletilými žáky si žáci mohou přinést vlastní stravu.

 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 Do jídelny vstupují ubytovaní žáci podle stanoveného harmonogramu, který striktně dodržují. Ředitel domova rozdělí ubytované žáky do skupin v počtu kapacity jídelny tak, aby byl dodržován rozestup ve vzdálenosti 2 metry. Časový harmonogram nastaví tak, aby se žáci jednotlivých skupin v prostorách jídelny nepotkávali.

 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití.

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

 

 

TOPlist